Regulamin udziału partnera Festiwalu Kultury Bez Barier

Organizatorzy

 1. Fundacja Kultury bez Barier z siedzibą w Warszawie przy ul. Batalionów Chłopskich 76/70  01-308 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000223025, o numerze NIP 118-17-63-221, numerze REGON 015889370 (dalej: Fundacja)

Adres e-mail do kontaktu: marta@kulturabezbarier.org

 1. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy z siedzibą w Warszawie (00-950), pl. Bankowy 3/5, o numerze NIP 5252248481, numerze REGON 015259640
 2. Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-053), ul. Reja 9, o numerze NIP 5261662926, numerze REGON 010971658 

Data

30.09 – 09.10.2022 roku

Cel Festiwalu

Celem Festiwalu jest organizacja dostępnych wydarzeń kulturalnych. 

Organizatorzy Festiwalu dbają o dostępność kultury, udostępniają jej teksty, wydarzenia, jej miejsca. 

Organizatorzy chcą, aby każdy – niezależnie od stopnia i rodzaju niepełnosprawności, sytuacji materialnej czy rodzinnej, mógł uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych i imprezach miejskich.

Definicje

 • Partner: podmiot organizujący dostępne wydarzenie w ramach Festiwalu Kultury bez Barier. Partnerem może być instytucja kultury, organizacja pozarządowa, firma, osoba prywatna, kolektyw.
  Partner musi popierać ideę dostępności.
  Wydarzenia organizowane przez Partnera muszą być dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Tutor: osoba wybrana przez Fundację.
  Tutor jest łącznikiem pomiędzy Fundacją a Partnerem.
  Rolą Tutora jest wsparcie Partnera w przygotowaniu dostępnego wydarzenia w ramach Festiwalu.
  Tutor pomoże Partnerowi przygotować właściwy opis dostępności miejsca i wydarzenia.
 • Festiwal: wielkie święto kultury dostępnej.
  Festiwal łączy ludzi i instytucje.
 • Hasło przewodnie festiwalu: MOŻESZ!
  W 2022 roku hasło zmienia się na MOŻEMY!
  Zmiana hasła jest związana z obchodami 10-lecia Festiwalu.
  Nowe hasło ma podkreślać, że Festiwal przygotowujemy i przeżywamy RAZEM już po raz dziesiąty!
 • Wsparcie: pomoc udzielana przez Fundację na wniosek Partnera.
  Wsparcie polega w szczególności na zapewnieniu i opłaceniu usługi tłumacza PJM, przygotowaniu i opłaceniu napisów dla niesłyszących, audiodeskrypcji, a także udostępnieniu niezbędnego sprzętu, takiego jak pętla indukcyjna czy słuchawki do audiodeskrypcji.
 • Usługi dostępności: rozwiązania zwiększające dostępność wydarzenia dla osób ze szczególnymi potrzebami.
  Osobą ze szczególnymi potrzebami jest między innymi osoba z niepełnosprawnością, osoba starsza, osoba nieznająca języka polskiego.
 • Asystent: odpowiednio przeszkolona osoba wspierająca widzów ze szczególnymi potrzebami.
  Asystent pomoże osobie ze szczególnymi potrzebami dotrzeć na wydarzenie kulturalne, pomoże wziąć udział w całości lub części wydarzenia, pomoże wrócić w ustalone miejsce.
 • Formularz rejestracji Partnera: formularz dostępny pod adresem Festiwalu
  W dniach 20.07- 3.08.2022 roku Partner zgłasza za pośrednictwem formularza swój udział w Festiwalu.
 • Formularz rejestracji wydarzenia: formularz dostępny pod adresem Festiwalu
  W dniach 20.08.- 07.09.2022 roku Partner zgłasza, za pośrednictwem formularza, wydarzenia oferowane w ramach Festiwalu.
 • Formularz wsparcia: formularz dostępny pod adresem Festiwalu 
  W dniach 20.08.- 07.09.2022 roku Partner, za pośrednictwem formularza, wnioskuje o Wsparcie.
  Wniosek o Wsparcie może wysłać tylko ten Partner, który wcześniej zgłosił wydarzenie.

Zobowiązania Partnera

 • Partner zapewnia ustaloną liczbę miejsc na zgłoszone przez siebie wydarzenia. Miejsca są zarezerwowane wyłącznie dla uczestników Festiwalu.
 • Miejsca, zarezerwowane dla uczestników Festiwalu, muszą być dostosowane do potrzeb grupy docelowej.
 • Partner ma dostęp do systemu rezerwacji biletów/miejsc na zgłoszone przez siebie wydarzenia. 
 • Partner kontroluje liczbę wolnych miejsc i poprawność zgłoszeń. 
 • Partner jest jedynym podmiotem odpowiedzialnym za kontrolę liczby miejsc dostępnych na dane wydarzenie.
 • To Partner monitoruje liczbę dostępnych miejsc, poprawność zgłoszeń, weryfikuje, czy uczestnicy oznaczyli odpowiednie rozwiązania, czy zarezerwowali odpowiednią liczbę miejsc (np. dla siebie i asystenta, jeśli został zgłoszony).
 • W przypadku odwołania lub zmiany godziny, miejsca lub formatu wydarzenia, Partner jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Organizatorów Festiwalu (Fundacji) o zaistniałej zmianie.
 • Zgłoszenie zmiany musi mieć formę pisemną – e-mail. 
 • Partner może zostać poproszony o samodzielne wprowadzenie zmian w systemie, o edycję formularzy wydarzenia.
 • W razie potrzeby Partner samodzielnie kontaktuje się z uczestnikami, którzy zarezerwowali miejsce na oferowane przez niego wydarzenie. Kontakt taki może dotyczyć na przykład zmiany godziny rozpoczęcia wydarzenia lub zmiany jego terminu. 
 • System rezerwacji nie wysyła żadnych dodatkowych informacji do uczestników poza potwierdzeniem dokonania lub odwołania rezerwacji.
 • Partnerowi zostanie przydzielony Tutor. Partner powinien być w stałym kontakcie z Tutorem.
 • To Partner zgłasza chęć spotkania z Tutorem oraz konsultuje z nim rozwiązania i pomysły. 
 • Partner promuje oferowane przez siebie wydarzenia na własnej stronie internetowej oraz w social mediach.
 • W czasie promocji Partner wykorzystuje treści pisane prostym językiem, zrozumiałym dla wszystkich. 
 • Partner zapewnia audiodeskrypcję, deskrypcję, napisy oraz opisy alternatywne do materiałów promujących wydarzenia, w szczególności grafik, zdjęć, filmów.
 • Partner w czasie promocji wykorzystuje wszelkie narzędzia zwiększające dostępność komunikacji z uczestnikami Festiwalu.
 • Partner bierze udział w ewaluacji Festiwalu: wypełnia ankiety od Organizatorów, raportuje frekwencję na wydarzeniach.

Korzyści dla Partnera

 • Partner otrzymuje od Organizatorów wsparcie w promocji wydarzeń zgłoszonych do Festiwalu.
 • Organizatorzy oferują Partnerowi możliwość współpracy z ekspertami do spraw wydarzeń dostępnych, a także zapewniają udział w szkoleniu z prostego języka oraz opisów alternatywnych.
 • Organizatorzy (Fundacja) oferują Wsparcie w zapewnieniu usług dostępności na zgłoszone przez Partnera wydarzenie.
 • Partner otrzymuje wsparcie Tutora. 
 • Partner otrzymuje możliwość włączenia się w sieć organizatorów wydarzeń dostępnych z całej Polski – nieoceniona możliwość networkingu i wymiany doświadczeń w zakresie dostępności.
 • Partner otrzymuje wsparcie przy przygotowaniu rzetelnej informacji o dostępności miejsca i wydarzenia.
 • Podstawą przygotowania informacji są listy sprawdzające do rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie muszą spełniać podmioty dokonujące certyfikacji dostępności.

Procedura zgłoszenia Partnera

Zgłoszenie do Festiwalu odbywa się w trzech etapach:

 1. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Festiwalu.
  Ten etap jest prowadzony poprzez Formularz rejestracji Partnera.
  Do tego etapu potrzebne są: nazwa i dane adresowe Partnera, imię i nazwisko oraz e-mail do osoby kontaktowej, deklaracja uczestnictwa w 10. edycji Festiwalu jako Partner.
  Partner musi założyć konto w systemie Festiwalu dostępnym pod adresem Festiwalu.
  Jeżeli Partner ma już konto w systemie, musi sprawdzić, czy dane są aktualne oraz zaznaczyć pole z deklaracją uczestnictwa w 10 edycji Festiwalu.
 2. Partner musi umieścić na swoim profilu nazwy wszystkich miejsc, w których będą odbywać się wydarzenia i uzupełnić formularz z informacjami o dostępności tych przestrzeni.
  Partner musi zamieścić opis zgłaszanego wydarzenia.
 3. Jeżeli Partner chce otrzymać Wsparcie, powinien wypełnić Formularz wsparcia – udzielenie Wsparcia odbywa się zgodnie z Regulaminem udzielenia wsparcia Partnerowi.

Harmonogram

 • 20.07 – komunikat o otwarciu zgłoszeń dla Partnerów z linkiem do Formularza rejestracji Partnera
 • 3.08 – zamknięcie zgłoszeń dla Partnerów 
 • 20.08 – publikacja Formularza rejestracji wydarzenia i otwarcie naboru wydarzeń -rozpoczęcie współpracy z Tutorami
 • 20.08- otwarcie Formularza wsparcia
 • Do 5.08 – przydzielenie tutorów partnerom
 • 7.09 – oficjalne zamknięcie Formularza rejestracji wydarzenia
 • 07.09 – zamknięcie Formularza wsparcia
 • 15.09 – publikacja programu Festiwalu na stronie www Festiwalu (www.fkbb.pl)
 • 20.09 – konferencja prasowa online
 • 20.09 – rozpoczęcie rezerwacji miejsc na wydarzenia zgłoszone w ramach Festiwalu
 • 29.09 – Gala Otwarcia 10. Festiwalu Kultury bez Barier
 • 30.09 – start Festiwalu Kultury bez Barier
 • 9.10. – zakończenie Festiwalu
 • 10 – 20.10 – ewaluacja
 • 30.10 – podsumowanie Festiwalu i złożenie raportu

Zasady organizacji wydarzeń

Wydarzenie zgłoszone do Festiwalu może być częścią stałą oferty Partnera, może też być wydarzeniem zorganizowanym specjalnie na potrzeby Festiwalu. 

Wydarzenie musi odbywać się w czasie trwania Festiwalu (od 30 września do 9 października 2022 roku). 

Wydarzenie może być adresowane:

 • do konkretnej grupy widzów, na przykład tylko do osób z niepełnosprawnością intelektualną;
 • do grupy mieszanej, na przykład do osób głuchych i słabosłyszących;
 • do wszystkich;
 • jedynie do zgłoszonych wcześniej grup zorganizowanych. 

Informacja o wydarzeniu może zawierać ofertę ponownego zorganizowania wydarzenia dostosowanego do potrzeb tej samej lub innej grupy widzów.

Zgodność z celem Festiwalu

Wydarzenia zgłoszone do Festiwalu muszą zawierać rozwiązania dostępności wspierające udział przynajmniej jednej grupy osób ze szczególnymi potrzebami. 

Wydarzenia zgłoszone do Festiwalu powinny być atrakcyjną ofertą kulturalną, w miarę możliwości innowacyjną lub w innym wymiarze zwiększającą dostępność Partnera dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

Wydarzenia powinny być otwarte dla każdej osoby, która zechce wziąć w nich udział.

Podstawą uczestnictwa dowolnej osoby w wydarzeniu powinna być jedynie poprawnie dokonana rezerwacja. 

Partner nie powinien wymagać od widza okazania dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność lub narodowość. 

Wydarzenia, które wykluczają udział uczestników na podstawie niepełnosprawności, płci, koloru skóry, narodowości, orientacji seksualnej, przynależności do religii, mogą zostać usunięte z programu Festiwalu, jeśli Partner zgłaszający wydarzenie nie wyeliminuje tego, co powoduje wykluczenie. 

W przypadku dokonania przez uczestnika rezerwacji z zaznaczeniem rozwiązań dostępności, których Partner nie oferuje, Partner zobowiązany jest do skontaktowania się z uczestnikiem i do wyjaśnienia sytuacji. Partner może, ale nie musi w takim wypadku zapewniać oczekiwanego rozwiązania dostępności. Partner może w takim wypadku zaproponować inne wydarzenie dostępne.

Dostępność wydarzenia

Rozwiązania dostępności mogą być kierowane do wszystkich uczestników danego wydarzenia (na przykład widoczne dla wszystkich tłumaczenie na PJM) lub wyłącznie do osób, które zgłoszą chęć skorzystania z danego rozwiązania (na przykład audiodeskrypcja słyszana jedynie przez zestawy słuchawkowe). 

Przyjmowanie rezerwacji

Partner może samodzielnie sprawdzać dane osób, które dokonały rezerwacji na zgłoszone wydarzenie.  

Możliwość samodzielnego sprawdzania przez Partnera listy rezerwacji zostanie uruchomiona z chwilą rozpoczęcia procesu rezerwacji na stronie Festiwalu.

Lista rezerwacji znajduje się w panelu użytkownika przy każdym wydarzeniu. 

Partner jest zobowiązany wysłać każdej osobie, która zgłosi się na wydarzenie, wszystkie informacje niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu, na przykład link do spotkania on- line, zasady zakupu biletów czy rezerwacji miejsc.

Partner musi poinformować każdą osobę, która zgłosi się na wydarzenie, o wszelkich ewentualnych konsekwencjach odwołania rezerwacji.

Partner jest zobowiązany do weryfikacji, czy uczestnik zaznaczył odpowiednie rozwiązania dostępności, spójne z tymi, które Partner oferuje.

Partner, w czasie Festiwalu, może zmienić liczbę miejsc na oferowane wydarzenie jedynie po wcześniejszym kontakcie z Organizatorami Festiwalu. 

Odwołanie wydarzenia

Partner każdorazowo musi niezwłocznie poinformować Organizatorów Festiwalu o konieczności odwołania wydarzenia.

Partner, w czasie Festiwalu, może zmienić termin wydarzenia lub usunąć wydarzenie jedynie z powodu wyjątkowych, nie dających się przewidzieć okoliczności.

Partner musi niezwłocznie poinformować każdą osobę, która dokonała rezerwacji na wydarzenie, o zmianie terminu wydarzenia lub o odwołaniu wydarzenia.

Asysta

Widz może zdecydować się na udział w wydarzeniu wspólnie z Asystentem. 

Widz, chcący uczestniczyć w wydarzeniu razem z asystentem, powinien zgłosić taką potrzebę przy dokonywaniu rezerwacji miejsca na wydarzenie. 

Organizatorzy Festiwalu zapewniają Asystenta uczestnikowi wydarzenia, który zgłosi taką potrzebę.

Każdy asystent wskazany przez Organizatorów Festiwalu jest przygotowany do pracy jako asystent osoby z niepełnosprawnością.

Partner powinien zapewnić możliwość zakupu biletu na wydarzenie ze zniżką dla Asystenta. W sytuacji, gdy Partner nie może zapewnić biletu ze zniżką dla Asystenta, powinien skontaktować się z Organizatorami Festiwalu, w celu rozwiązania kwestii odpłatności za udział Asystenta w wydarzeniu. 

Współpraca z Tutorem

 • Tutora wyznacza Fundacja.
 • Informacja o wyznaczeniu Tutora zostanie przesłana do Partnera mailem, najpóźniej   do 05 sierpnia 2022 roku.
 • W informacji o wyznaczeniu Tutora zostaną podane najważniejsze dane ułatwiające kontakt Partnera z Tutorem: imię, nazwisko, adres mailowy oraz telefon Tutora.
 • Tutor i Partner ustalają sposób i zasady utrzymywania kontaktu, na przykład mail, telefon, sms, spotkania osobiste.
 • Inicjatorem kontaktu jest zawsze Partner.
 • Partner sygnalizuje gotowość spotkania z Tutorem w sposób uprzednio z nim ustalony.
 • Partner i Tutor wspólnie ustalają termin, formę i miejsce spotkania.
 • Partnerowi przysługują minimum jedno a maksimum 3 jednogodzinne spotkania z Tutorem.
 • Współpraca z Tutorem jest obowiązkowa – Partner jest zobowiązany do uczestniczenia w spotkaniach z Tutorem.
 • Zadania Tutora:
  • wspiera Partnera w procesie samooceny instytucji oraz w przygotowaniu opisu dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej, cyfrowej;
  • pomaga wypełniać formularze zbierające informacje o dostępności siedziby, miejsca, oferty, strony internetowej Partnera;
  • uczestniczy w spotkaniach z Partnerem;
  • przygotowuje dla Organizatorów raporty ze spotkań z Partnerem;
  • pomaga Partnerowi wybrać wydarzenia zgłaszane do Festiwalu;
  • weryfikuje zgodność zgłaszanych wydarzeń z celem Festiwalu;
  • weryfikuje poprawność materiałów przygotowanych przez Partnera pod kątem ich dostępności dla grup docelowych;
  • składa raport z wykonanych działań do Organizatorów.

Zasady promocji wydarzeń zgłoszonych do Festiwalu.

 • Organizatorzy oraz Partner promują wydarzenia zgłoszone do Festiwalu poprzez:
  • wstawienie informacji o udziale Partnera w Festiwalu do repertuaru Festiwalu;
  • publikowanie postów i publikacji Festiwalu na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Organizatorów; 
  • udostępnianie postów i publikacji Festiwalu na stronie www i w mediach społecznościowych Partnera.

Publikacja informacji o udziale Partnera w Festiwalu powinna być przygotowana zgodnie ze schematem:

 • Nazwa Partnera
 • Tytuł wydarzenia
 • Data wydarzenia
 • Informacja o organizowaniu wydarzenia w ramach 10. Festiwalu Kultury bez Barier
 • Opis dostępności wydarzenia
 • Opis wydarzenia.
 • W czasie promocji wydarzeń Partnerzy mogą wykorzystywać LOGO Festiwalu na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych, a także w materiałach promocyjnych drukowanych lub utrwalonych na innym nośniku.
 • Partner udziela akredytacji na wydarzenia osobom dokumentującym przebieg Festiwalu oraz korespondentom Redakcji FKbB.
 • Udzielenie akredytacji odbywa się po uzgodnieniu danej kwestii z Organizatorami Festiwalu.
 • Partner w miarę możliwości bierze udział w wydarzeniach promujących Festiwal, to jest w konferencji prasowej on-line i w Gali Otwarcia.
 • W miarę możliwości Partner przekaże Organizatorom określoną liczbę darmowych zaproszeń na wydarzenia zgłoszone do Festiwalu.
 • Darmowe zaproszenia na wydarzenia zostaną wykorzystane w  celu promocji Festiwalu i Partnera.

Zasady wykorzystania materiałów powstałych podczas Festiwalu 

 • Wszelkie materiały udostępnione Partnerom w ramach Festiwalu, w szczególności audiodeskrypcja, napisy i tym podobne, mogą być wykorzystywane przez Partnera również po zakończeniu Festiwalu w celu ponownej organizacji dostępnego wydarzenia.
 • Autorzy audiodeskrypcji/napisów przekazanych Partnerom w ramach Wsparcia w umowach zawartych z Fundacją wyrazili zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych na Fundację i dalsze podmioty. 

RODO / Polityka prywatności

Akceptując Regulamin, Partner akceptuje jednocześnie Politykę prywatności dostępną na Festiwalu 

Zmiany Regulaminu

Organizatorzy zastrzegają możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie w dniu następującym po ich opublikowaniu na stronie Festiwalu