REGULAMIN UDZIAŁU W 10. EDYCJI FESTIWALU KULTURY BEZ BARIER

Organizatorzy

  1. Fundacja Kultury bez Barier z siedzibą w Warszawie przy ul. Batalionów Chłopskich 76/70 01-308 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000223025, o numerze NIP 118-17-63-221, numerze REGON 015889370
  2. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy z siedzibą w Warszawie (00-950), pl. Bankowy 3/5, o numerze NIP 5252248481, numerze REGON 015259640
  3. Teatr Ochoty – Ośrodek Kultury Teatralnej, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-053), ul. Reja 9, o numerze NIP 5261662926, numerze REGON 010971658

Data


X Festiwal Kultury bez Barier odbędzie się w dniach 30.09-09.10.2022 roku.


Cel Festiwalu


Celem Festiwalu jest organizacja dostępnych wydarzeń kulturalnych. Organizatorzy Festiwalu dbają o dostępność kultury, udostępniają jej teksty, wydarzenia, jej miejsca.


Organizatorzy chcą, aby każdy – niezależnie od stopnia i rodzaju niepełnosprawności, sytuacji materialnej czy rodzinnej, mógł uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych i imprezach miejskich.


Definicje


Partner: podmiot organizujący wydarzenie w programie Festiwalu (instytucja, organizacja pozarządowa, firma, tj. spółka oraz przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, osoba prywatna, kolektyw). Partner jest elastyczny, nastawiony na ludzi, otwarty, niosący ideę dostępności. Wydarzenia organizowane przez Partnera powinny być projektowane tak, by włączyć w nie jak najwięcej osób i nastawione na możliwość wspólnego spędzania czasu, bez względu na niepełnosprawność.

Festiwal: to wielkie święto kultury dostępnej dla wszystkich i najbardziej otwarte wydarzenie w kraju. To wydarzenie, które jest odpowiedzią na potrzeby różnych osób. To wydarzenie, które łączy ludzi i instytucje.


Hasło przewodnie: MOŻESZ! w 2022 w związku z 10. Edycją hasło zmienia się na MOŻEMY! Chcemy podkreślić, że Festiwal robiMY RAZEM już po raz dziesiąty!

Usługi dostępności: rozwiązania zwiększające dostępność wydarzenia dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Osobą ze szczególnymi potrzebami jest między innymi osoba z niepełnosprawnością, osoba
starsza, osoba nieznająca języka polskiego.


Asystent: odpowiednio przeszkolona osoba wspierająca widzów ze szczególnymi potrzebami.
Asystent pomoże osobie ze szczególnymi potrzebami dotrzeć na wydarzenie kulturalne, pomoże wziąć udział w całości lub części wydarzenia, pomoże wrócić w ustalone miejsce. Usługa zapewnienia Asystenta jest usługą bezpłatną świadczoną przez Organizatora Festiwalu.


Uczestnik: osoba, która bierze udział / zadeklaruje chęć udziału poprzez system rezerwacji w wydarzeniu/wydarzeniach organizowanych w ramach Festiwalu.


Program: zbiór dostępnych wydarzeń organizowanych w ramach Festiwalu, dostępny na
stronie Festiwalu w zakładce „Program”.

Zasady organizacji wydarzeń


● Wydarzenia 10. Edycji Festiwalu odbywają się w miejscach wskazanych przez Partnerów, zgodnie z Programem.
● Program 10. Edycji Festiwalu może ulec zmianie. Obowiązująca wersja programu znajduje się na stronie Festiwalu.
● Za prawidłowy przebieg wydarzenia będącego w programie 10. Edycji Festiwalu oraz bezpieczeństwo jego Uczestników odpowiada Partner, który organizuje wydarzenie.
● Osoby małoletnie uczestniczą w wydarzeniu na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę.
● Miejsca na wydarzenia w ramach 10. Edycji Festiwalu mogą być ograniczone (biletowane z obowiązkową rezerwacją miejsc) lub nieograniczone (wstęp wolny lub bez obowiązkowej rezerwacji miejsc).
● W przypadku wydarzeń z ograniczoną liczbą miejsc obowiązuje rezerwacja miejsc przez system rezerwacji Festiwalu. W formularzu rejestracji na wydarzenie dostępne w ramach Festiwalu Uczestnik wskazuje liczbę miejsc (w tym miejsce dla Asystenta, jeśli zaznaczył konieczność uczestniczenia w wydarzeniu z Asystentem), rodzaj oczekiwanego narzędzia ułatwiającego dostępność (tłumaczenie PJM,
audiodeskrypcja, napisy itp.), a także swoje dane kontaktowe.
● Uczestnik może dokonać rezerwacji jako zalogowany użytkownik strony, lub jako Gość.
● Po dokonaniu rezerwacji Partner przejmuje kontakt z Uczestnikami wydarzenia.
● Po dokonaniu rezerwacji na niektóre spektakle teatralne Uczestnik powinien wykupić bilety w kasie Teatru jak najszybciej, jednak nie później niż w dacie wskazanej w wydarzeniu jako „Termin wykupienia biletów”. W przypadku braku wykupienia biletu w określonym terminie – rezerwacja wygasa.
● W wyjątkowych sytuacjach Partner umożliwia zakup biletów tuż przed wydarzeniem, w takim przypadku Uczestnik kontaktuje się bezpośrednio z Partnerem.

● Opłaty za bilet Asystenta ponosi uczestnik korzystający z usługi Asystenta podczas wydarzenia, na które wstęp jest biletowany.
● Uczestnik może zrezygnować z udziału w wydarzeniu, na które zarezerwował uprzednio miejsce. W razie rezygnacji Uczestnik powinien niezwłocznie anulować rezerwację poprzez panel „Twoje konto” w systemie rezerwacji Festiwalu lub kontakt z Działem Rezerwacji. Organizator zastrzega możliwość odmowy rezerwacji miejsca na kolejne wydarzenia osobie, która nie odwołała rezerwacji rezygnując z udziału
w wydarzeniu.


Utrwalanie wizerunku podczas wydarzeń


● Organizator i Partnerzy są uprawnieni do utrwalania przebiegu wydarzeń, w tym zachowania Uczestników, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
● Uczestnik wydarzenia przyjmuje do wiadomości, że wstęp na teren wydarzenia jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie wizerunku lub głosu w związku z jakimkolwiek programem lub dokumentem przedstawiającym wydarzenie.
● Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie materiałów zawierających jego wizerunek, obejmującą wszelkie formy publikacji, w szczególności promocję w Internecie, ale także filmy reklamowe, drukowane materiały promocyjne itp. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.
● Zgoda na wykorzystanie wizerunku jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie.
● Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych) względem Organizatorów, w tym również do wynagrodzenia, z tytułu wykorzystywania wyżej wymienionego wizerunku na potrzeby określone powyżej.

Środki bezpieczeństwa związane z pandemią COVID-19


● Na dzień sporządzenia regulaminu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zniesiono większość obostrzeń związanych z pandemią COVID-19.
● Organizatorzy nie są w stanie przewidzieć, czy i jakie obostrzenia będą obowiązywały w czasie Festiwalu.
● W przypadku pojawienia się aktów prawnych nakładających na Organizatorów określone obowiązki związane z pandemią COVID-19, regulamin zostanie zaktualizowany w tym zakresie.
● Aktualne informacje na temat zagrożenia koronawirusem oraz obowiązujące wytyczne i obostrzenia można znaleźć na stronie:
https://www.gov.pl/web/koronawirus.
Przetwarzanie danych osobowych
● Akceptując Regulamin, Uczestnik akceptuje jednocześnie politykę prywatności.


Zmiany Regulaminu

● Organizatorzy zastrzegają możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie w dniu następującym po ich opublikowaniu na stronie www Festiwalu.